CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Sakit sa Pagkabalisa sa mga Bata
Anxiety Disorders in Children

Ano ang sakit na pagkabalisa?
What is Anxiety Disorder?

Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng pagkabalisa paminsan-minsan at ang mga pagkabalisang ito ay karaniwang bahagi ng buhay. Subalit ang isang bata o kabataan na nakakaramdam ng madalas o matagal na pagkabalisa ay maaring mayroong sakit pangkalooban na tinatawag na sakit na pagkabalisa.

Ang mga sakit na pagkabalisa ay mga sakit pangkaisipan na maaring magpuno ng puspusang pagkabalisa sa mga bata at kabataan. Ang mga sakit na pagkabalisa ay hindi gaanong laganap sa mga problemang pangkalusugang pangkaisipan na nagaganap sa mga bata at kabataan.

1. Sakit na Pagkabalisa dahil sa Pagkakahiwalay
Separation Anxiety Disorder

Ang mga batang may sakit na pagkabalisa dahil sa pagkakahiwalay ay mayroong sobrang pag-aalala o pagkatakot kaugnay sa pagkakahiwalay sa bahay o sa mga pangunahing tagapag-alaga tulad ng mga magulang. Ang pagkabalisa dahil sa pagkakahiwalay ay karaniwan sa mga sanggol at bata ngunit hindi para sa mga batang medyo may edad na o sa mga kabataan. Ang mga batang may sakit na pagkabalisa dahil sa pagkakahiwalay ay maaring hindi pumasok sa eskwela o mag-isang matulog.

2. Pangkaraniwang Sakit na Pagkabalisa
Generalized Anxiety Disorder (GAD)

Ang mga batang may pangkaraniwang sakit na pagkabalisa ay sobrang nag-aalala tngkol sa maraming bagay. Halimbawa, ang isang bata ay maaring mag-alala kung mahusay niyang nagagawa ang mga bagay-bagay o hindi. Maari din silang mag-alala tungkol sa mga malaking kapahamakan sa darating na panahon. Ang dahilan ng kanilang pagkabalisa ay maaring magpalipat-lipat sa kanilang mga ikinababahala. Dahil sa kanilang pagkabalisa, ang mga bata ay maaaring maging sobrang masunurin, gustung laging walang mali o walang katiyakan sa sarili. Mahilig silang maghanap ng pagsang-ayon at nangangailangan ng madalas na pagsisiguro tungkol sa kanilang paggawa at ang kanilang alalahanin.

3. Pobyang Panlipunan
Social Phobia

Ang pobyang panlipunan ay isang matindi at patuloy na pagkatakot sa mga sitwasyong sosyal. Ang mga kabataan ay nagpapakita ng kanilang pagkabalisa sa pamamagitan ng pag-iyak, pag-aalboroto. panlalamig, pagkapit sa isang kilalang taong may edad, o pagiging masyadong mahiyain sa mga sitwasyong sosyal. Ang mga batang medyo may edad na ay nahihirapan sa eskwela, tumatangging pumasok sa eskwela, o umiiwas sa mga karaniwang gawaiing sosyal kasama ang kaniyang kapwa.

4. Pamimilit na Obsesyon
Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Ang mga batang may OCD ay mayroong mapilit, hindi gusto at mga paulit-ulit na mga iniisip (obsesyon). Maari ding mayroon silang di-mapigilang pangangailangan na magsagawa ng mga paulit-ulit na gawain o ritwal (compulsions). Ang mga obsesyon ay nagdudulot ng pagkabalisa sa mga bata, at ang mga compulsion ay pansamantalang binabawasan ang pagkabalisa. Ang mga pangkaraniwang halimbawa ng OCD sa mga bata ay ang paulit-ulit na paghugas ng kamay, pagbibilang ng mga bagay, o paulit-ulit na pagtsek ng nga bagay.

5. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Ang bata na may PTSD ay nakaranas ng sindak at takot na kasama ng mga alaala ng isang nakalipas na troma. Ang mga halimbawa ng mga pangyayaring nagdudulot ng troma ay pagkakagahasa o pagkakasaksi ng isang karahasan. Ang mga batang my PTSD ay maaring magpakita ng kakulangan ng interes sa mga sitwasyong nakakapagpaalala ng pangyayaring nakakagulo sa kanila at maari silang maging bugnutin at balisa.

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga sakit na pagkabalisa
More Information About Anxiety Disorders

Ang mga pangkatawang sintomas ay karaniwan kapag ang mga bata ay nakararanas ng matinding pagkabalisa. Ang mga halimbawa ay ang sumusunod:

  • Pagkahilo, nasusuka, at mabilis ang pintig ng puso
  • Panakit ng ulo
  • Di-mapalagay, pagod at nawhihirapang matulog
  • Nahihirapang mag-isip
  • Panginginig, paghihigpit ng kalamnan, pagpapawis
  • Sakit ng tiyan at nagtatae

Mayroong ibang kondisyon na pangkalusugan at kalusugang pangkaisipan na may mga sintomas na katulad ng mga sakit na pagkabalisa. Maaari ring ang isang bata ay may sakit na pagkabalisa at isa pang sakit tulad ng matinding kalungkutan o sakit dahil sa kulang ang atensiyon/ sobrang kasiglahan. Samakatuwid, mahalaga na magkaroon ng isang masinsinang pagsusuri ng isang espesiyalista para maging wastong-wasto ang pagsusuri.

Ano ang mga dahilan ng mga sakit na pagkabalisa?
What Causes Anxiety Disorders?

Ang tiyak na dahilan ng karamihan sa mga sakit pangkaisipan ay hindi lubusang nauunawaan. Sa pangkalahatan, ang mga sakit pangkaisipan ay bunga ng pinagsamasamang salinlahi at iba pang pangkatauhang kadahilanan, at ang pangangalaga at iba pang pangkapaligirang kadahilanan. Kadalasan ay may nakaranas sa pamilya ng sakit na pagkabalisa , lalo na ang sakit na obsessive compulsive.

Paano malulunasan ang sakit na pagkabalisa?
How is Anxiety Disorder Treated?

Ang sakit pagkabalisa ay maaring malunasan ng psychotherapy, paggagamot o kombinasyon nito. Ang dalawang uri ng psychotherapy na mabisa ay ang behavior therapy na nakatuon sa pagbabago ng ugali, at ang cognitive therapy na nagtuturo sa mga bata para maka-unawa at baguhin ang kanilang pag-iisip upang mag-iba ang kanilang pananaw sa mga sitwasyong nakakapagbigay ng pagkabalisa sa kanila.

Paano ako makakakuha ng tulong?
How Can I Get Help?

Una, magkonsulta sa doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri o panggagamot ng isang espesyalista sa mga problemang ikinikilos ng bata ay kinakailangan.

Maaari mo ring sangguniin ang eskwelahan ng inyong anak. Ang mga guro at tagapayo sa eskwelahan ay maari ding makatulong.

Ang inyong anak ay maaring tumanggap ng mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puwedeng tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika at sumagot ng inyong mga katanungan tungkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag at ituturing na kompidensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Saan Ako makakuha ng karagdagang impornasyon?
Where Can I Get More Information?

National Mental Health Association
(800) 969-66422
http://www.nmha.org

Anxiety Disorders Association of America
(240) 485-1001
http://www.adaa.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov