CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Mga Sakit Pangkalusugang Pangkaisipan Sa Pagkabata
Mental Health Disorders in Childhood

Karaniwan sa pagkabata ang mabilis na paglaki at pagbago. Ang katawan, karunungan, kalooban at pakikipagkapwa ng mga bata ay nahuhubog. Nahuhubog ang kakayahan ng mga malulusog na bata sa kanilang pagtugon sa pagbabago at pagpapanumbalik sa mga pagsubok sa buhay. Sila ay may mabuting pagtanaw sa sarili, marunong makibagay sa mga miyembro ng kanilang pamilya, kaibigan at kumunidad, at masaya sa eskuwela at sa mga gawain pagkatapos ng eskuwela.

Karaniwan sa mga bata ang magkaroon ng mga problema. Karamihan ng paghihirap ay panandalian lamang at hindi kailangan ng panggagamot ng pangkalusugang pangkaisipan. Ngunit kung ang problema ay malubha at palagian, ang mga magulang ay kailangan humingi ng tulong sa mga propesyonal.

Gaano kalaganap ang mga sakit pangkaisipan sa mga bata?
How Common Are Mental Disorders in Children?

Maraming sakit pangkaisipan ang maaring magsimula sa pagkabata. Kinakalkula na 1 sa 10 mga bata at teen-ager ang naghihirap sa sakit pangkaisipan. Ngunit wala pang 1 sa 5 ng mga ito ang ginagamot.

Ano ang mga uri ng sakit pangkaisipan sa mga bata?
What Are Some Types of Mental Disorders in Children?

Ang mga bata ay maaring magkaroon ng isa o higit pa sa isang karamdaman ng pangkaisipan. Ang ilan sa mga pangkaraniwang sakit na ito ay:

  • Sakit sa pagkabalisa
  • Sakit ng kakulangan ng atensiyon at sobrang pagkagulo
  • Sakit ng kamalian ng pagkakain
  • Sakit pangkalooban

Ang mga sakit sa pagkabalisa at pangkalooban ay kadalasang kasangkot ang paulit-ulit at matinding pagkagulo ng isip at pagsisikip ng dibdib na nagtatagal ng ilang mga buwan o kaya taon. Ang mga bata ay nakakaramdam ng hindi karaniwang takot at pagkabalisa, matagal na kalungkutan at mababang pagtingin sa sarili.

Ang mga bata na mayroong sakit sa kukulangan ng atensiyon at sobrang pagkagulo ay nahihirapang makinig, sobrang maliksi, agresibo at/o kaya hindi sumusunod. Sila ay paulit-ulit na hindi sumusunod sa mga ipinag-uutos o magulo sa kanilang klase.

Ang sakit ng kamalian sa pagkakain ay nailalarawan ng sobrang pagkakain o kaya sobrang dalang at kaunting pagkakain at pakiramdam ng matinding pagkabahala sa korte at timbang ng katawan.

Ano ang dahilan ng sakit pangkaisipan sa mga bata?
What Causes Mental Illnesses in Children?

Ang tunay na dahilan ng sakit pangkaisipan sa mga bata ay hindi pa lubusang naiintindihan. Sa pangkalahatan, ang mga sakit pangkaisipan ay nagmumula sa kombinasyon ng salinlahi at iba pang pangkatauhang dahilan, at pag-aaruga at iba pang pangkapaligirang dahilan. Ang impluwensiya ng katauhan at ng kapaligiran ay mahirap maintindihan. Ang utak ang siyang namamahala sa kilos ng isang tao, at ang karunungan naman ang naghuhubog sa isipan.

Kailan kong kailangan na humingi ng tulong?
When Do I Need To Seek Help?

Karaniwan sa mga bata ang maging magulo at nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkalungkot. Ang batang dalawang taong gulang ay nakakapagsabi ng "Hindi". Ang mga teen-ager naman ay hindi sumusunod sa autoridad. Kaya importanteng malaman ang pagkakaiba ng karaniwang pagbabago ng ugali at ang mga palatandaan ng higit pang seryosong mga problema. Ang mga problema ay kailangang pag-ukulan ng pansin kung ang mga ito ay matindi, nagtatagal at nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng isang bata.

Saan ako makakakuha ng tulong?
Where Can I Get Help?

Una, kumunsulta sa doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri o panggagamot ang isang espesyalista sa mga problemang ikinikilos ng bata ay kinakailangan. Ang mga espesyalista sa kalusugang pangkaisipan ay mga psychiatrists, psychologists, social workers, marriage and family therapists, o kaya behavioral therapists.

Maari mo ring sanguniin ang eskuwelahan ng inyong anak. Maraming panahon ang iniuukol ng mga bata sa eskuwelahan kung kaya ang mga titser at tagapayo sa eskuwelahan ay maaring makatulong.

Ang inyong anak ay maaring tumanggap ng mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puwedeng tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika, at sumagot ng inyong mga katanungan tunkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag ay ituturing na kompidensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Anong mga panggagamot ang makukuha?
What Treatments Are Available?

Ang mga sakit pangkaisipan ay maaring gamutin. Karamihan ng mga sakit pangkaisipan ay may iba't ibang pamamaraan ng panggagamot na mailalagay sa dalawang pangkalahatang pangkat: psychosocial at pharmacological. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay tinatawag na multimodal therapy ay madalas na mas epektibo. Ang kadalasang panggagamot na binibigay ay halo ng kung ano ang kinakailangan ng kliyente at kung ano ang kanyang mas nagugustuhan.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

Center for Mental Health Services
Child, Adolescent, and Family Branch
KEN Clearing House: (800) 789-2647
http://www.mentalhealth.org

National Alliance for the Mentally Ill
Children and Adolescents Network
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov